❤︎❤︎❤︎ Zadbaj o niezapomniany upominek na DZIEŃ MATKI ❤︎❤︎❤︎  WYBIERZ PREZENT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SILVERIS.PL

Sklep internetowy SILVERIS.PL działający pod adresem http://silveris.pl (zwany dalej w treści Regulaminu także jako: „Sklep Internetowy SILVERIS.PL” jest platformą informatyczną prowadzoną przez przedsiębiorcę: Łukasza Boreczek, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: FIDES Łukasz Boreczek z siedzibą pod adresem: 21-040 Świdnik, ul. Modrzewiowa 9/1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Świdnik, NIP: 712-290-20-32, REGON: 362870798, BDO 000510712, tel. 732-022-226, e-mail: kontakt@silveris.pl, zwanego w dalszej części Regulaminu także „Sprzedawcą”


OBJAŚNIENIE STOSOWANYCH W REGULAMINIE POJĘĆ:

a. Klient – osoba fizyczna, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 1, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, a która zawiera lub zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą i która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zarejestrowała się w Sklepie Internetowym lub też zamierza to uczynić.
b. Strona Towaru – strona, podstrona lub fragment wyświetlanej strony internetowej w Sklepie Internetowym SILVERIS.PL, na której przedstawione są podstawowe informacje na temat Towaru.
c. Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego SILVERIS.PL, umożliwiająca Klientowi złożenie zamówienia i modyfikację danych zamówienia w szczególności takich jak: rodzaj i ilość Towarów, dane do faktury (opcjonalnie), adres dostawy, sposób płatności, sposób dostawy.
d. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i który na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zarejestrował się w Sklepie Internetowym lub zamierza to zrobić.
e. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
f. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
g. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego SILVERIS.PL, określające rodzaj i liczbę zamówionego Towaru, sposób dostawy, sposób płatności, a także w razie potrzeby inne niezbędne elementy Umowy sprzedaży.
h. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w Sklepie Internetowym SILVERIS.PL, w szczególności, lecz nie wyłącznie to biżuteria srebrna oraz sztuczna.
i. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego SILVERIS.PL.

§ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy prowadzony pod adresem http://silveris.pl zajmuje się działalnością handlową w zakresie sprzedaży Towarów. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski.
2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: FIDES Łukasz Boreczek z siedzibą pod adresem: 21-040 Świdnik, ul. Modrzewiowa 9/1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Świdnik; NIP: 712-290-20-32, REGON: 362870798, BDO 000510712.
3. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez:
a. adres email: kontakt@silveris.pl
b. formularz kontaktowy na stronie SILVERIS.PL
c. telefon (48) 732-022-226
d. Czat dostępny na stronie sklepu
4. Klient składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu
i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§ 2 – ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


1. Klientem Sklepu Internetowego SILVERIS.PL może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia do zawarcia Umowy sprzedaży konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,
2. Klient może składać Zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, za pośrednictwem strony internetowej http://silveris.pl
3. Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do składania ofert.
4. Złożenie zamówienia (zawarcie umowy kupna-sprzedaży) polega na wskazaniu Towaru, który Klient zamierza nabyć, poprzez, w szczególności określenie jego nazwy, rozmiaru oraz ilości danego Towaru (ilość sztuk) a następnie wybór znajdującego się na Stronie Towaru polecenia „Dodaj do koszyka”. Po wybraniu Towaru i określeniu jego ilości w sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym, Klient dokonuje wyboru opcji „Złóż zamówienie” a następnie wskazuje sposób odbioru Towaru i sposób płatności, oraz potwierdza zamówienie. Możliwe jest także złożenie zamówienia mailowo lub telefonicznie. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest uprzednie zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
5. W Koszyku, po zalogowaniu do tej funkcjonalności Sklepu Internetowego SILVERIS.PL Klient wskazuje:
a) zamawiane Towary,
b) ilość zamawianych Towarów (szt.),
c) adres, na jaki Towar ma być dostarczony,
d) dane niezbędne do wystawienia faktury w przypadku wyrażenia chęci jej otrzymania,
e) sposób dostawy,
f) sposób płatności.
6. Po złożeniu zamówienia i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu przez Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. W przypadku Klientów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie będącymi osobami prawnymi, wyposażonymi w zdolność prawną, osoby składające Zamówienie uważa się za umocowane do zawierania umów sprzedaży w imieniu tych podmiotów.

§ 3 – CENY PRODUKTÓW

1. Sprzedawca zamieszcza informacje o Towarach na stronie Sklepu SILVERIS.PL i sprzedaje w/w Towary za pośrednictwem sieci Internet, przy użyciu platformy http://silveris.pl.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego SILVERIS.PL zamieszczone przy Towarach:
a) zawierają podatek VAT (ceny brutto),
b) podawane są w złotych polskich,
c) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
3. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki, o ile na stronie z przedstawionymi produktami informacja na temat kosztów wysyłki nie stanowi inaczej.
4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego SILVERIS.PL w chwili składania zamówienia przez Klienta.
5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami dostawy) przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy Towarów.
6. Koszty dostarczenia Towarów obciążają Klienta.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów, oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych (promocyjne obniżki cen) oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

§ 4 – WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Towar dostarczany jest do Klienta każdorazowo przez:
a. na terenie Polski:
- List polecony (ekonomiczny lub priorytetowy) – usługa realizowana przez Pocztę Polską
- Poczta Kurier 48
- Kurier InPost
- Paczkomaty24 -Inpost

2. W przypadku braku w magazynie zamówionego przez Klienta Towaru lub też braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, w tym także jeśli zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Wspomniana powyżej informacja zostanie przesłana na wskazany przez Klienta przy rejestracji adres e-mail lub też przekazana telefonicznie na numer przez niego wskazany.
3. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia w całości, a także z wszelkich innych zobowiązań i kosztów);
b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, w której jego wykonanie jest możliwe, w pozostałym zakresie umowa sprzedaży będzie uważana za nie zawartą, Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie oraz z wszelkich innych zobowiązań i kosztów); albo
c. podział zamówienia na części i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, umowę sprzedaży uważa się za zmienioną w ten sposób, że wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w dwóch lub większej ilości odrębnych przesyłek, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na dwie lub więcej wysyłek, Sprzedawca zaś będzie zwolniony z wszelkich pozostałych zobowiązań i kosztów).
4. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, termin realizacji zamówienia (czas potrzebny celem skompletowania zamówienia i przekazania go do wysyłki) wynosi do 24 godzin w dni robocze. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej, czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sprzedawcy.
5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:
a. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
b. niekompletności przesyłki,
c. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,
Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki, lub przyjęcia przesyłki z zastrzeżeniami.
W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, niekompletności przesyłki, lub jej niezgodności z przedmiotem zamówienia Klient zobowiązany jest wskazać na przedmiotowe uchybienia niezwłocznie po jej dostarczeniu i zawiadomić o nich Sprzedawcę, zgodnie z powyższymi postanowieniami.
6. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, niezawinionych przez Sprzedawcę, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia, a jeżeli otrzymał zapłatę zwrócić całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia. Adres podany podczas składania zamówienia (w formularzu sklepowym) jest wiążący a jego zmiana możliwa jest z poziomu panelu klienta lub poprzez wiadomość z adresu email podanego podczas zamówienia.
9. Każdy zakupiony produkt może zostać przez klienta oceniony przy pomocy systemu opinii. Wszystkie opinie dodane przez klienta są ręcznie sprawdzane i zatwierdzane przez obsługę sklepu. W związku z tym, zastrzegamy sobie prawo do weryfikowania przesłanych opinii a w wyjątkowych sytuacjach do ich odrzucania.
10. Kupujący składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z pełną specyfikacją towaru oraz w pełni ją akceptuje.

§ 5 – ZMIANA ZAMÓWIENIA

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę wysyłki z Towarem do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot zapłaty nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Sprzedawcę, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Zapis ten nie dotyczy produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta.
2. Celem dokonania przez Klienta zmiany w przedmiocie zamówienia, Klient winien kontaktować się ze Sprzedawcą, w sposób wskazany w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej SILVERIS.PL od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.

§ 6 – FORMY PŁATNOŚCI

1. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży została przez Strony zawarta, Klient może dokonać zapłaty w następujący sposób:
a) zapłata za pobraniem – w momencie dostarczenia Klientowi przesyłki zawierającej zakupiony Towar. Wymagana weryfikacja telefoniczna przez obsługę sklepu. W przypadku braku potwierdzenia zamówienie zostanie anulowane. (wstrzymane do odwołania)
b) korzystając z elektronicznych systemów płatności Przelewy24 oraz PayNow
c) przelewem tradycyjnym wykonanym na firmowe konto sklepu (w ciągu 5 dni roboczych).
d) płatność kartą płatniczą - podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.


2. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki. Szczegółowe informacje odnośnie aktualnych kosztów wysyłki znajdują się na stronie https://silveris.pl/strona/1-dostawa-cennik.
3. Realizowane przez Sprzedawcę zamówienia pociągają za sobą obowiązek zapłaty za dostarczony Towar, co Konsument potwierdza w momencie składania zamówienia.

§ 7 – WARUNKI REKLAMACJI

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 12 miesięcy od daty doręczenia mu Towaru, i w tym terminie zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzonej wadliwości towaru i zgłoszonym w związku z tym żądaniu.
2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru lub Towarów wraz z dowodem zakupu.
4. Reklamacje należy przesyłać na adres: FIDES Łukasz Boreczek, 21-040 Świdnik, ul. Modrzewiowa 9/1 za pośrednictwem operatora pocztowego. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
Formularz reklamacyjny: http://silveris.pl/dokumenty/reklamacja.pdf
5. W przypadku uznania reklamacji Klienta za zasadną – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na wolny od wad, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Jeżeli Klient będący Konsumentem reklamował Towar i zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
7. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu prawa do reklamacji przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 8 – WARUNKI GWARANCJI

1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę w sklepie SILVERIS.PL posiadają gwarancję Sprzedawcy na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Klient może reklamować produkt posiadający wady:
a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje Towar bezpośrednio u Sprzedawcy.
3. Gwarancji nie podlegają powłoki anodowane, rodowane.
4. Gwarancji nie podlega także utlenianie się srebra bez powłoki, objawiające się żółknięciem lub ciemnieniem biżuterii, gdyż jest to naturalny proces zachodzący na srebrze w kontakcie z powietrzem.
5. Każda ingerencja w produkt poprzez osoby trzecie powoduję utratę gwarancji na biżuterię. Ingerencją w produkt określamy np.: zmianę rozmiaru pierścionka, wymianę kamienia jubilerskiego, grawerowanie powierzchni oraz wszelkiego rodzaju usługi jubilerskiej wykonane poza działalnością SILVERIS.PL

§ 9 – RĘKOJMIA ZA WADY TOWARU

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanej (rękojmia), w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.).
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
3. Działanie siły wyższej wyklucza odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży w całości lub części.
4. Za siłę wyższą wskazaną w ust. 3 powyżej uważa się wydarzenia, na które Strony nie mają wpływu, które nie są wynikiem niedopatrzenia lub błędu Stron i które są nie do przewidzenia, między innymi: wypadki komunikacyjne, przypadki utraty zdrowia, ciężką chorobę, kataklizm, akty władzy, pożar, powódź, itp. Strony zobowiązują się niezwłocznie zawiadamiać się wzajemnie o wystąpieniu przypadków siły wyższej i jej przyczynach, przedstawiając stosowną dokumentację, potwierdzającą zaistnienie zdarzenia, jak również niezwłocznie podjąć działania zmierzające do przeciwdziałania jej skutkom.
5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient ma prawo, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dni albo w tym terminie powiadomić Klienta, że nie uznaje zgłoszonej reklamacji.
8. Wykonując uprawnienia, o których mowa w treści niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, załączając szczegółowy opis wady Towaru. Towar należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy 21-040 Świdnik, ul.Modrzewiowa 9/1 wraz z opisem wady Towaru. W przypadku zasadności reklamacji, koszty przesyłki Towaru pokrywa Sprzedawca.
9. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu rękojmi przysługuje konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 10 – REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres siedziby Sprzedawcy: FIDES Łukasz Boreczek, 21-040 Świdnik, ul.Modrzewiowa 9/1 za pośrednictwem operatora pocztowego, pocztą elektroniczną na adres: kontakt@silveris.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej: SILVERIS.PL w zakładce: „Kontakt”. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczony został przez Sprzedawcę na stronie internetowej:
http://silveris.pl/dokumenty/odstapienie-od-umowy-silveris-pl.pdf


3. Wskazany w ust. 1 powyżej termin 21-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta w przypadku umów o Usługi dodatkowe w postaci ozdobnego opakowania Towaru - "Pakowanie na Prezent", które zostały w pełni wykonane przez Sprzedawcę.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu). W szczególności w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towaru nie może dojść do:
a) mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, itp.) lub
b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku wadliwości Towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.).
6. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od mowy. W tym czasie Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W każdym przypadku Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
8. Jeżeli Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Zwracany przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnymi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: FIDES Łukasz Boreczek, 21-040 Świdnik, ul.Modrzewiowa 9/1.
10. Koszt opakowania i odesłania Towaru w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie ponosi Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta.
11. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 11 – OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowym SILVERIS.PL, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym SILVERIS.PL.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym SILVERIS.PL.
3. Administratorem danych osobowych Klienta jest Łukasz Boreczek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FIDES Łukasz Boreczek z siedzibą  pod adresem: 21-040 Świdnik, ul.Modrzewiowa 9/1, NIP: 712-290-20-32, REGON: 362870798.
4. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy Sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym SILVERIS.PL i są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie.
5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
6. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
7. Klienci Sklepu Internetowego SILVERIS.PL. mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, zmiany oraz żądania ich usunięcia w każdym czasie. W przypadku, gdy Klient chce usunąć swoje dane, może zlikwidować konto lub przesłać żądanie usunięcia swoich danych osobowych do Administratora danych osobowych, wykorzystując podane dane kontaktowe w niniejszym Regulaminie lub na stronie internetowej SILVERIS.PL w zakładce „Kontakt”.
8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony prywatności znaleźć można w "Polityka Prywatności"

§ 12 – OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io. 5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 13 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego SILVERIS.PL, jest powszechnie dostępny na stronie SILVERIS.PL/regulamin. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego SILVERIS.PL. nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego SILVERIS.PL. nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego SILVERIS.PL zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych przyczyn od niego niezależnych.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
7. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w Sklepie Internetowym SILVERIS.PL, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.Dokładamy wszelkich starań aby produkty były jak najdokładniej przedstawione na zdjęciach. Nasze zdjęcia produktowe wykonywane są w warunkach studyjnych, wykorzystując obiektyw makro. W związku z tym mogą występować różnice w kolorze, spowodowane intensywnym oświetleniem przedmiotu oraz indywidualnymi ustawieniami parametrów monitora Klienta.
8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t. z późn.zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 j.t. z późn. zm.).
9. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, strony będą próbowały rozwiązać polubownie. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.
10. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 30 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej SILVERIS.PL/regulamin zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 listopada 2015 roku i ma zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.
15. Prawa autorskie serwisu i zawartych w nim treści należą do Sprzedawcy.