POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO
silveris.pl


Szanujemy prywatność naszych Klientów. Niniejszy dokument ma na celu wyjaśnienie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Klientach korzystających z naszego Sklepu.

§ 1 Definicje

Definicje użyte w niniejszej Polityce prywatności:
1. Administrator danych osobowych [/Administrator] – podmiot Prowadzący Sklep;
2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu Towarów w Sklepie lub korzystająca z innych usług Sklepu;
3. Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności Sklepu silveris.pl
4. Prowadzący Sklep – Pan Łukasz Boreczek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
FIDES Łukasz Boreczek z siedzibą w Świdniku, ul. Modrzewiowa 9/1, 21-040 Świdnik, posiadającej numer NIP 712-290-20-32
oraz
numer REGON 362870798 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
5. Regulamin – regulamin Sklepu silveris.pl;
6. Sklep – sklep internetowy silveris.pl.pl dostępny pod adresem: https://silveris.pl
7. Towar / Towary – rzeczy ruchome oferowane w Sklepie.


Korzystając ze Sklepu akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

§ 2 Dane osobowe

Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym Klientów jest Prowadzący Sklep.
2. Administrator złożył u GIODO wniosek o rejestrację zbioru danych o nazwie SILVERIS.PL - KLIENCI, który znajduje się w trakcie przyznania numeru.
3. Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych i wdrożył w Sklepie Politykę bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcję zarządzania systemem informatycznym, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych Klientów.
4. Dostęp do danych osobowych Klientów, mają tylko ci pracownicy Sklepu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z obowiązującą Polityką bezpieczeństwa informacji i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
5. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


Jakie dane o Tobie zbieramy?
1. W czasie korzystania ze Sklepu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do korzystania ze Sklepu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.
1. Dane zbierane podczas rejestracji w Sklepie – niezbędne w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie oraz w celu realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer NIP, adres e-mail i telefon kontaktowy oraz identyfikator ID (login) i hasło zabezpieczające konto Klienta w Sklepie.
2. Dane zbierane podczas składania zamówienia w Sklepie – niezbędne dla realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, adres e-mail i telefon.
3. Dane zbierane podczas dobrowolnego zamieszczania przez Klientów komentarzy pod Towarami oferowanymi w Sklepie, tj. imię
i nazwisko, nick / pseudonim, adres e-mail.
4. Dane zbierana podczas wyrażenie zgodny na otrzymywanie Newslettera, będącego informacją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, Nr 0, poz. 1422 z późn. zm.), tj. imię i nazwisko, adres e-mail i telefon kontaktowy.
5. Dane zbierane automatycznie – podczas Twojej wizyty na stronie internetowej Sklepu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.
6. Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami – gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon itd.
7. Dane klientów przechowywane są przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków rozliczeniowych. Do celów marketingowych (newsletter) dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia rezygnacji, lub wycofania zgody na ich wykorzystanie.

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
2. Kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk sklepu,

Logi serwera:

1. Korzystanie ze sklepu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest sklep.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze sklepu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania sklepem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

W jaki sposób wykorzystujemy dane Klientów?
1. Dane osobowe przesyłane podczas korzystania ze Sklepu są przetwarzane zgodnie z zakresem udzielonego przez Klienta zezwolenia oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Dane podane przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z usług Sklepu są przetwarzane przez Prowadzącego Sklep i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:
2.1. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon kontaktowy wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:
a) Poczcie Polskiej, 
c) firmie kurierskiej Inpost
d) firmie kurierskiej wskazanej przez Klienta;
2.2. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP oraz PESEL wskazane jako dane na które ma być wystawiony dokument sprzedaży są przekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do działu finansowo-księgowego Sklepu;
2.3. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i telefon kontaktowy przekazywane w celu realizacji płatności n/w operatorom płatności:
a) Przelewy24
b) Paynow
c) Blue Media S.A.
2.4. adres e-mail i telefon kontaktowy wykorzystywane za uprzednią zgodą Klienta w celach marketingowych, tj. przesyłania Newslettera.
a) MailerLite
b) SerwerSMS Polska Sp. z o.o.
2.5. imię, adres e-mail oraz nr zamówienia w celu przesłania informacji o możliwości dodania opinii dotyczącej zamówienia.
a) TrustMate S.A - program pozwalający na ocenę przebiegu zamówienia przez klienta.
2.6. nr telefonu kontaktowego w celu przesłania informacji sms o statusie zamówienia.
a) SerwerSMS Polska Sp. z o.o.
3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych Klientach, lub do personalizacji zawartości strony internetowej Sklepu. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Kliencie.
4. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Klientem, a Sklepem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Klienta.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?
1. Korespondencja z Klientem odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie bądź w inny sposób wskazany przez Klienta kontaktującego się ze Sklepem.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?
1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo uzyskania informacji w zakresie danych osobowych, które na jego temat zostały zebrane.
2. W tym celu Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu lub Klient może lub skontaktować się z Prowadzącym Sklep korzystając z danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Polityce prywatności w rozdziale IV. KONTAKT.
3. Wszelkie zgody na przekazywanie danych osobowych mogą być w każdej chwili usunięte lub modyfikowane przez osobe której dotyczą.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora


Udostępnianie danych o klientach.

1. Przekazane nam dane osobowe traktujemy z należytą troską, gwarantując, iż wszelkie pozyskane dane przetwarzamy z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa wymaganymi przez prawo, od chwili gdy tylko je otrzymamy.
2. Dane osobowe Klientów będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej Polityce prywatności.
3. Nie przekazujemy i nie sprzedajemy zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub podmiotom.
4. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych uprawnionym organom państwowym, Prowadzący Sklep dane takie udostępni.

§ 3 Rejestracja w sklepie

1. Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane dobrowolnie.
2. Rejestracja w Sklepie jest obowiązkowa jeśli Klient chce złożyć zamówienie.
3. Rejestracja w Sklepie odbywa się na zasadach opisanych w § 2 Regulaminu Sklepu.
4. Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

§ 4 Kontakt

1. Kontakt z Administratorem / Prowadzącym Sklep odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@silveris.pl

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
2. Prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Sklepu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
3. Wszelkie zmiany Polityki prywatności obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. O wszelkich zmianach informujemy klientów drogą e-mailową przed ich wprowadzeniem.
4. Jakiekolwiek zmiany wprowadzane w Polityce prywatności nie wpływają na podstawową zasadę: Prowadzący Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych Klientów.
5. W razie wątpliwości, co do obecnej Polityki prywatności skontaktuj się proszę z Administratorem Sklepu.